ViSC Vietnam

Trang chủ Tư vấn - Đào tạo Lãnh Đạo CNTT - CIO KHOÁ HỌC LÃNH ĐẠO CNTT - CIO

KHOÁ HỌC LÃNH ĐẠO CNTT - CIO

Quá trình tin học hoá trong các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang diễn ra với nhịp độ khẩn trương. Nhiều cơ quan, đơn vị sẵn sàng đầu tư những khoản kinh phí lớn cho các dự án CNTT với mong http://www.itcatalysts.com/resources/ITEFPM_opt.jpgmuốn nâng cao sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phục vụ khách hàng (hoặc công dân) tốt hơn, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, các dự án tin học hoá thành công vẫn đếm trên đầu ngón tay, đa phần là gặp nhiều thách thức hoặc thất bại. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm các dự án CNTT gặp nhiều khó khăn là chúng ta thừa các chuyên viên công nghệ nhưng lại thiếu các nhà quản lý chuyên nghiệp, có tầm và có tâm để đủ sức điều hành, tổ chức và lãnh đạo bộ máy CNTT tại các cơ quan, đơn vị.

Chương trình học “Quản lý Công nghệ Thông tin - CIO “được xây dựng nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có được những định hình cơ bản về CNTT, vai trò, tầm quan trọng của các nhà Quản lý, Lãnh đạo và bộ máy CNTT hiện nay. Chương trình học này cũng được xem như một hướng dẫn trợ giúp các cán bộ làm công tác tin học xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình, từ đó xây dựng các chiến lược CNTT hợp lý, quản lý các nguồn lực tài chính, con người, dự án, quy trình, … tốt hơn.  Chương trình này được thiết kế dành riêng cho các CIO, các lãnh đạo chuyên trách về CNTT trong các cơ quan nhà nước

Đối tượng
Các Lãnh đạo thông tin trong các cơ quan Nhà nước

Các cán bộ CIO, quản lý CNTT và hạ tầng thông tin

Các chuyên gia làm CNTT trong các cơ quan nhà nước

Thời lượng: 04 ngày

Yêu cầu:
Học viên cần phải học có kinh nghiệm quản lý tổ chức hoặc kinh nghiệm quản lý hệ thống thông tin

Nội dung khoá học:

 • - Giới thiệu CNTT
 • - Lãnh đạo thông tin, Vai trò và nhiệm vụ
 • - Lãnh đạo thông tin, kỹ năng và phẩm chất
 • - Các thách thức của lãnh đạo thông tin
 • - Hoạch định chiến lược CNTT
 • - Quản lý tổ chức và nhân lực CNTT
 • - Cân đối giữa chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh
 • - Quản lý hạ tầng về CNTT
 • - Quản lý an toàn thông tin
 • - Hệ thống thông tin
 • - Quản lý nguồn lực tài chính CNTT
 • - Quản lý CNTT theo mô hình dịch vụ
 • - Quản lý dự án CNTT
 • - Quản lý tri thức
 • - Quản lý đối tác, outsourcing
 • - Quản lý và đo lường giá trị của CNTT
 • - Tin học hóa, các bước thực hiện và bài học kinh nghiệm.

Quá trình tin học hoá trong các tổ chức, doanh nghiệp ViệNam hiện nay đang diễn ra với nhịp độ khẩn trương. Nhiều cơ quan, đơn vị sẵn sàng đầu tư những khoản kinh phí lớn cho các dự án CNTT với mong muốn nâng cao sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phục vụ khách hàng (hoặc công dân) tốt hơn, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, các dự án tin học hoá thành công vẫn đếm trên đầu ngón tay, đa phần là gặp nhiều thách thức hoặc thất bại. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm các dự án CNTT gặp nhiều khó khăn là chúng ta thừa các chuyên viên công nghệ nhưng lại thiếu các nhà quản lý chuyên nghiệp, có tầm và có tâm để đủ sức điều hành, tổ chức và lãnh đạo bộ máy CNTT tại các cơ quan, đơn vị.

Chương trình học “Quản lý Công nghệ Thông tin - CIO “được xây dựng nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có được những định hình cơ bản về CNTT, vai trò, tầm quan trọng của các nhà Quản lý, Lãnh đạo và bộ máy CNTT hiện nay. Chương trình học này cũng được xem như một hướng dẫn trợ giúp các cán bộ làm công tác tin học xác định được vai trò và nhiệm vụ của mình, từ đó xây dựng các chiến lược CNTT hợp lý, quản lý các nguồn lực tài chính, con người, dự án, quy trình, … tốt hơn.  Chương trình này được thiết kế dành riêng cho các CIO, các lãnh đạo chuyên trách về CNTT trong các cơ quan nhà nước